Perbandingan “Loading Time” Internet Explorer 8, Mozilla Firefox serta Google Chrome

Secepat apakah Internet Explorer 8 berlari jika dibandingkan dengan Mozilla Firefox serta Google Chrome ? Silakan menyimak tabel berikut ini. Tabel tersebut adalah hasil uji performance yang dilakukan oleh Microsoft pada Januari 2009 yang lalu. Uji performance ini merupakan perbandingan waktu loading untuk 25 situs terkenal yang diukur dalam satuan detik. Hitungan waktu ini dimulai setelah menekan tombol Go pada masing-masing browser.

Lalu kemana Opera dan Safari ? entahlah, tidak ada alasan yang jelas kenapa Microsoft tidak mengikut sertakan kedua browser tersebut dalam uji performance ini 🙂

image

Proses Tata Cara Pernikahan Yang Islami

nikahSesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang
akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tatacara atau
aturan-aturan Allah Subhanallah. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun di masyarakat kita, hal ini tidak banyak diketahui orang.

Pada risalah yang singkat ini, kami akan mengungkap tata cara penikahan sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa sallam yang hanya dengan cara inilah kita terhindar
dari jalan yang
sesat (bidah). Sehingga orang-orang yang
mengamalkannya akan berjalan
di atas landasan yang jelas tentang ajaran agamanya
karena meyakini
kebenaran yang dilakukannya. Dalam masalah pernikahan
sesunggguhnya
Islam telah mengatur sedemikian rupa. Dari mulai
bagaimana mencari
calon pendamping hidup sampai mewujudkan sebuah pesta
pernikahan.
Walaupun sederhana tetapi penuh barakah dan tetap
terlihat mempesona.
Islam juga menuntun bagaimana memperlakukan calon
pendamping hidup
setelah resmi menjadi sang penyejuk hati.
Berikut ini kami akan membahas tata cara pernikahan
menurut Islam
secara singkat.

Hal-Hal Yang Perlu Dilakukan Sebelum Menikah

I. Minta Pertimbangan

Bagi seorang lelaki sebelum ia memutuskan untuk
mempersunting seorang
wanita untuk menjadi isterinya, hendaklah ia juga
minta pertimbangan
dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya.
Mereka
hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal
wanita yang akan
dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan
pertimbangan
dengan jujur dan adil. Begitu pula bagi wanita yang
akan dilamar oleh
seorang lelaki, sebaiknya ia minta pertimbangan dari
kerabat dekatnya
yang baik agamanya.

II. Shalat Istikharah

Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana
calon isterinya,
hendaknya ia melakukan shalat istikharah sampai
hatinya diberi
kemantapan oleh Allah Taala dalam mengambil keputusan.

Shalat istikharah adalah shalat untuk meminta kepada
Allah Taala agar
diberi petunjuk dalam memilih mana yang terbaik
untuknya. Shalat
istikharah ini tidak hanya dilakukan untuk keperluan
mencari jodoh
saja, akan tetapi dalam segala urusan jika seseorang
mengalami rasa
bimbang untuk mengambil suatu keputusan tentang urusan
yang penting.
Hal ini untuk menjauhkan diri dari kemungkinan
terjatuh kepada
penderitaan hidup. Insya Allah ia akan mendapatkan
kemudahan dalam
menetapkan suatu pilihan.

III. Khithbah (peminangan)

Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan
wanita
pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya.
Laki-laki tersebut
harus menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya
itu untuk
menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia
direstui untuk
menikahi anaknya. Adapun wanita yang boleh dipinang
adalah bilamana
memenuhi dua syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan
syari yang
menyebabkan laki-laki dilarang memperisterinya saat
itu. Seperti
karena suatu hal sehingga wanita tersebut haram dini
kahi selamanya
(masih mahram) atau sementara (masa iddah/ditinggal
suami atau ipar
dan lain-lain).
2. Belum dipinang orang lain secara sah, sebab Islam
mengharamkan
seseorang meminang pinangan saudaranya.

Dari Uqbah bin Amir radiyallahu anhu bahwa Rasulullah
shallallahu
alaihi wa sallam bersabda: “Orang mukmin adalah
saudara orang mukmin
yang lain. Maka tidak halal bagi seorang mukmin
menjual barang yang
sudah dibeli saudaranya, dan tidak halal pula meminang
wanita yang
sudah dipinang saudaranya, sehingga saudaranya itu
meninggalkannya.”
(HR. Jamaah)

Apabila seorang wanita memiliki dua syarat di atas
maka haram bagi
seorang laki-laki untuk meminangnya.

IV. Melihat Wanita yang Dipinang

Islam adalah agama yang hanif yang mensyariatkan
pelamar untuk melihat
wanita yang dilamar dan mensyariatkan wanita yang
dilamar untuk
melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-
masing pihak
benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan
pilihan pasangan
hidupnyaDari Jabir radliyallahu anhu, bersabda
Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam:

“Apabila salah seorang di antara kalian meminang
seorang wanita, maka
apabila ia mampu hendaknya ia melihat kepada apa yang
mendorongnya
untuk menikahinya.” Jabir berkata: “Maka aku meminang
seorang budak
wanita dan aku bersembunyi untuk bisa melihat apa yang
mendorong aku
untuk menikahinya. Lalu aku menikahinya.” (HR. Abu
Daud dan dihasankan
oleh Syaikh Al-Albani di dalam Shahih Sunan Abu Dawud,
1832). Adapun
ketentuan hukum yang diletakkan Islam dalam masalah
melihat pinangan
ini di antaranya adalah:

1. Dilarang berkhalwat dengan laki-laki peminang tanpa
disertai mahram.
2. Wanita yang dipinang tidak boleh berjabat tangan
dengan laki- laki
yang meminangnya.

V. Aqad Nikah

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban
yang harus dipenuhi:

a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
b. Adanya ijab qabul.

Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu
perkataan. Qabul
artinya menerima. Jadi Ijab qabul itu artinya
seseorang menyatakan
sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan
bicaranya menyatakan
menerima. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan “ijab
qabul” adalah
seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan
mengemukakan kepada
calon suami anak perempuannya/ perempuan yang di bawah
perwaliannya,
untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil
perempuan tersebut
sebagai isterinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan
menerima
pernikahannya itu. Diriwayatkan dalam sebuah hadits
bahwa:
Sahl bin Said berkata: “Seorang perempuan datang
kepada Nabi
shallallahu alaihi wa sallam untuk menyerahkan
dirinya, dia berkata:
“Saya serahkan diriku kepadamu.” Lalu ia berdiri lama
sekali (untuk
menanti). Kemudian seorang laki-laki berdiri dan
berkata: “Wahai
Rasulullah kawinkanlah saya dengannya jika engkau
tidak berhajat
padanya.” Lalu Rasulullah shallallahu alaih wa sallam
bersabda: “Aku
kawinkan engkau kepadanya dengan mahar yang ada
padamu.” (HR. Bukhari
dan Muslim).

Hadist Sahl di atas menerangkan bahwa Rasulullah
shallallahu alaihi wa
sallam telah mengijabkan seorang perempuan kepada Sahl
dengan mahar
atau maskawinnya ayat Al-Quran dan Sahl menerimanya.

c. Adanya Mahar (mas kawin)

Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki
yang hendak
menikahinya menyerahkan mahar (mas kawin). Islam tidak
menetapkan
batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi
atas kesepakatan
kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Islam
juga lebih
menyukai mas kawin yang mudah dan sederhana serta
tidak
berlebih-lebihan dalam memintanya.

Dari Uqbah bin Amir, bersabda Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam:
“Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan.” (HR.
Al-Hakim dan Ibnu
Majah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir 3279
oleh Al-Albani)

d. Adanya Wali

Dari Abu Musa radliyallahu anhu, Nabi shallallahu
alaihi wa sallam
bersabda: “Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali.”
(HR. Abu Daud
dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih
Sunan Abi Dawud no.
1836).Wali yang mendapat prioritas pertama di antara
sekalian
wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita.
Kalau tidak ada
barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara
lelaki seayah seibu
atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu
barulah
kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim.

e. Adanya Saksi-Saksi

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua
orang saksi
yang adil.” (HR. Al-Baihaqi dari Imran dan dari
Aisyah, shahih, lihat
Shahih Al-Jamius Shaghir oleh Syaikh Al-Albani no.
7557).

Menurut sunnah Rasul shallallahu alaihi wa sallam,
sebelum aqad nikah
diadakan khuthbah lebih dahulu yang dinamakan
khuthbatun nikah atau
khuthbatul-hajat.

VI. Walimah

Walimatul Urus hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda
Rasulullah
shallallahu alaih wa sallam kepada Abdurrahman bin
Auf:

“….Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor
kambing.” (HR.
Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Alabni dalam Shahih
Sunan Abu Dawud
no. 1854)

Memenuhi undangan walimah hukumnya juga wajib.”Jika
kalian diundang
walimah, sambutlah undangan itu (baik undangan
perkawinan atau yang
lainnya). Barangsiapa yang tidak menyambut undangan
itu berarti ia
telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR.
Bukhari 9/198,
Muslim 4/152, dan Ahmad no. 6337 dan Al-Baihaqi 7/262
dari Ibnu Umar).

Akan tetapi tidak wajib menghadiri undangan yang
didalamnya terdapat
maksiat kepada Allah Taala dan Rasul-Nya, kecuali
dengan maksud akan
merubah atau menggagalkannya. Jika telah terlanjur
hadir, tetapi tidak
mampu untuk merubah atau menggagalkannya maka wajib
meninggalkan
tempat itu.

Dari Ali berkata: “Saya membuat makanan maka aku
mengundang Nabi
shallallahu `alaihi wa sallam dan beliaupun datang.
Beliau masuk dan
melihat tirai yang bergambar maka beliau keluar dan
bersabda:

“Sesungguhnya malaikat tidak masuk suatu rumah yang di
dalamnya ada
gambar.” (HR. An-Nasai dan Ibnu Majah, shahih, lihat
Al-Jamius Shahih
mimma Laisa fis Shahihain 4/318 oleh Syaikh Muqbil bin
Hadi Al-Wadii).

Adapun Sunnah yang harus diperhatikan ketika
mengadakan walimah adalah
sebagai berikut:

1. Dilakukan selama 3 (tiga) hari setelah hari dukhul
(masuk- nya)
seperti yang dibawakan oleh Anas radliallahu `anhu,
katanya:

Dari Anas radliallahu `anhu, beliau berkata:
“Rasulullah
shallallahu`alaihi wa sallam telah menikahi Shafiyah
dengan maskawin
pembebasannya (sebagai tawanan perang Khaibar) dan
mengadakan walimah
selama tiga hari.” (HR. Abu Yala, sanad hasan, seperti
yang terdapat
pada Al-Fath 9/199 dan terdapat di dalam Shahih
Bukhari 7/387 dengan
makna seperti itu. Lihat Adabuz Zifaf fis Sunnah
Al-Muthaharah oleh
Al-Albani hal. 65)

2. Hendaklah mengundang orang-orang shalih, baik
miskin atau kaya
sesuai dengan wasiat Rasulullah shallallahu alaihi wa
sallam:

“Jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin dan
jangan makan
makananmu kecuali seorang yang bertaqwa.” (HR. Abu
Dawud, At-Tirmidzi,
Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abi Said Al-Khudri,
hasan, lihat Shahih
Al-Jamius Shaghir 7341 dan Misykah Al-Mashabih 5018).

3. Sedapat mungkin memotong seekor kambing atau lebih,
sesuai dengan
taraf ekonominya. Keterangan ini terdapat dalam hadits
Al-Bukhari,
An-Nasai, Al-Baihaqi dan lain-lain dari Anas
radliallahu `anhu.
Bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
kepada Abdurrahman
bin Auf:

“Adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing.”
(HR. Abu Dawud
dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu
Dawud no. 1854)

Akan tetapi dari beberapa hadits yang shahih
menunjukkan dibolehkan
pula mengadakan walimah tanpa daging. Dibolehkan pula
memeriahkan
perkawinan dengan nyanyi-nyanyian dan menabuh rebana
(bukan musik)
dengan syarat lagu yang dinyanyikan tidak bertentangan
dengan ahklaq
seperti yang diriwayatkan dalam hadits berikut ini:
Dari Aisyah bahwasanya ia mengarak seorang wanita
menemui seorang pria
Anshar. Nabi shallallahu `alaihi wa sallam bersabda:
“Wahai Aisyah,
mengapa kalian tidak menyuguhkan hiburan? Karena kaum
Anshar senang
pada hiburan.” (HR. Bukhari 9/184-185 dan Al-Hakim
2/184, dan
Al-Baihaqi 7/288). Tuntunan Islam bagi para tamu
undangan yang datang
ke pesta perkawinan hendaknya mendoakan kedua mempelai
dan
keluarganya.Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa
Rasulullah
shallallahu alaih wa sallam jika mengucapkan selamat
kepada seorang
mempelai, beliau mengucapkan doa: “Mudah-mudahan Allah
memberimu
berkah. Mudah-mudahahan Allah mencurahkan keberkahan
kepadamu dan
mudah – mudahan Dia mempersatukan kalian berdua dalam
kebajikan.” (HR.
Said bin Manshur di dalam Sunannya 522, begitu pula
Abu Dawud 1/332
dan At-Tirmidzi 2/171 dan yang lainnya, lihat Adabuz
Zifaf hal. 89)

Adapun ucapan seperti “Semoga mempelai dapat murah
rezeki dan banyak
anak” sebagai ucapan selamat kepada kedua mempelai
adalah ucapan yang
dilarang oleh Islam, karena hal itu adalah ucapan yang
sering
dikatakan oleh Kaum jahiliyyah.

Dari Hasan bahwa Aqil bin Abi Thalib menikah dengan
seorang wanita
dari Jisyam. Para tamu mengucapkan selamat dengan
ucapan jahiliyyah:
“Bir rafa wal banin.” Aqil bin Abi Thalib mencegahnya,
katanya:
“Jangan kalian mengatakan demikian karena Rasulullah
melarangnya.”
Para tamu bertanya: ” Lalu apa yang harus kami ucapkan
ya Aba Zaid?”
Aqil menjelaskan, ucapkanlah: “Mudah- mudahan Allah
memberi kalian
berkah dan melimpahkan atas kalian keberkahan.”
Seperti itulah kami
diperintahkan. (HR. Ibnu Abi Syaibah 7/52/2, An-Nasai
2/91, Ibnu Majah
1/589 dan yang lainnya, lihat Adabuz Zifaf hal. 90)

Demikianlah tata cara pernikahan yang disyariatkan
oleh Islam. Semoga
Allah Taala memberikan kelapangan bagi orang- orang
yang ikhlas untuk
mengikuti petunjuk yang benar dalam memulai hidup
berumah tangga
dengan mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaih
wa sallam.
Mudah-mudahan mereka digolongkan ke dalam hamba-hamba
yang dimaksudkan
dalam firman-Nya: “Yaitu orang-orang yang berdoa: Ya
Rabb kami,
anugerahkan kepada kami isteri-isteri kami dan
keturunan kami sebagai
penyenang hati (kami). Dan jadikanlah kami imam bagi
orang-orang yang
bertaqwa.” (Al-Furqan: 74).

Mengapa Internet Explorer 8 lebih baik dari pada Fire Fox

MICROSOFT meluncurkan browser Internet Explorer 8 yang diklaim lebih aman dari kompetitornya.

Microsoft menyediakan IE 8 untuk diunduh dalam 25 bahasa melalui situs resmi mereka. Proses pengembangan browser ini memakan waktu satu tahun. Microsoft fokus melakukan perbaikan pada sistem keamanan dan kompatibilitas dengan standar teknologi internet. Selain itu, Microsoft juga menjejali IE 8 degan fitur-fitur baru yang tidak dimiliki Firefox dan Chrome.

Menurut laporan Microsoft, berdasarkan riset yang dilakukan oleh NSS Labs, IE 8 RC 1 (Release Candidate 1) terbukti lebih efektif 69% dalam mendeteksi malware sebelum sempat menginfeksi komputer pengguna. Sebagai perbandingan, angka presentase efektivitas Firefox adalah 30 %, sementara Chrome hanya 16 %. Data tersebut merupakan hasil dari tes yang dilakukan selama 12 hari sejak tanggal 26 Februari – 10 Maret.

Army Bardzuka, Senior Director Microsoft, sadar ada kemungkinan masyarakat meragukan tes yang disponsori oleh Microsoft di mana hasilnya browser mereka meraih peringkat tertinggi. Ia pun menyarankan kepada masyarakat untuk melihat lebih teliti sebelum meragukan validitas tes tersebut.

Nantinya, IE8 akan hadir sebagai fitur standar di Windows 7. Dan untuk pertama kalinya, Microsoft akan memperbolehkan pengguna untuk tidak mengaktifkan IE 8 dalam proses instalasi Windows terbaru mereka. Keputusan ini dilakukan untuk memberikan kebebasan kepada pengguna agar bisa memilih browser sesuai dengan selera masing-masing. – g2glive

Internet Masuk Sekolah? Bahayaaaa…

Salah satu perusahaan telekomunikasi raksasa di Indonesia kembali meluncurkan program untuk pendidikan. Mereka memberi nama program tersebut “Indonesia Belajar”. Seragam dengan Depdiknas yang meluncurkan Jardiknas tahun lalu, kemudian beberapa perusahaan telekomunikasi lain yang sudah meluncurkan hal yang sama. Program-program berbau teknologi ini berbentuk pengadaan komputer, jaringan telekomunikasi dan software. Sekolah-sekolah diberi fasilitas untuk menggunakan multimedia karena software dan hardware telah disediakan. Dampaknya, siapapun, baik itu guru, kepala sekolah, murid, staf TU, bahkan penjaga sekolah akan memiliki akses mengendus informasi dunia. Positifkah atau negatifkah efek yang akan dilahirkan dari konsumsi teknologi ini. Pertama yang ingin penulis cermati adalah, Information Technology Has No Filter. Informasi apapun dan dari manapun dapat diakses tanpa melihat batasan usia. Bisa saja sebuah situs mensyaratkan batasan usia tertentu, tetapi identitas dapat dengan mudah dipalsukan. Anak-anak usia sekolah sangat mudah masuk ke dalam situs-situs dewasa tanpa hambatan. Efek negatifnya, peluang pornografi, gaya hidup konsumtif, rokok, juvenille delinquncy dapat masuk melalui internalisasi informasi dengan sangat mudah. Bahkan hanya dengan satu kali, Klik ! Kedua, Information Need No Supervision. Apakah guru dan orang tua bisa mengawasi informasi apa saja yang diakses oleh anak-anaknya selama 24 jam ? Yang lebih serius lagi adalalah apakah orang tua dan guru peduli mengenai informasi apa saja yang diakses oleh anak-anaknya ? Biasanya alasan tidak punya waktu karena sibuk dengan pekerjaan akan menjadi alasan utama. Ketiga, anak belajar melalui model. Model apa saja bisa didapatkan melalui kotak ajaib yang sudah tersambung dengan kabel internet. Voila ! Anak bisa mencontoh apa saja yang dia inginkan. Tanpa menafikan sisi positif dari kecepatan teknologi informasi, sebaiknya program-program yang bersifat speed access to technology dipertimbangkan dengan matang. Masalahnya, negara ini masih berkutat pada masalah-masalah guru yang tidak berkualitas, orang tua yang tidak peduli dan sekolah yang korup. Belum ada jaminan sistem atau setidaknya proses pengawasan penggunaan teknologi informasi di kalangan pelajar. Pembaca bisa membayangkan apa yang terjadi ketika teknologi masuk ke dalam sekolah dalam kondisi guru-guru tidak siap alias gaptek tidak bisa menggunakan teknologi yang disediakan. Butuh waktu untuk mempersiapkan teknis dan mental guru-guru untuk mentransfer ilmu dan nilai kepada murid-muridnya. Sementara, anak-anak di masa sekarang sudah demikian cepat dapat belajar dan beradaptasi dengan jaringan internet. Mampukah guru menjadi pengarah dan pengawas tanpa bila mereka tidak memiliki kompetensi yang cukup? Artinya, dropping pengadaan peralatan teknologi informasi harus dibarengi pula dengan pembekalan-pembekalan terhadap user. Bukan hanya memberikan barang secara fisik, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai yang hendak diusung ke dalam program. Menjadi user teknologi bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan persoalan menggunakan olahan ilmu pengetahuan untuk kebaikan kehidupan umat manusia. Saya tidak membenci teknologi informasi, karena sebagai pengguna saya merasa mendapat banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang saya maksudkan adalah kesiapan user dan kesadaran pemanfaatan hal-hal positif, terutama dalam bidang pendidikan. Seperti ketika seorang anak sedang belajar berjalan, pastinya ia tidak tiba-tiba dipakaikan Roller Scate, tapi mulai dulu belajar menggunakan sendal dan sepatu dibimbing oleh orang tuanya. Ketika, internet masuk sekolah, guru dan perangkat pendidik terlebih dulu disiapkan, mengerti seluk beluk dan mahir menggunakannya sebelum diberikan kepada murid-murid. Karena guru adalah pembimbing para pelajar. Siapa yang jadi pembimbing guru ? Menurut saya, seluruh provider dan penyelenggara bantuan peralatan teknologi informasi bertanggung jawab untuk membina dan melatih guru-guru dalam penggunaan teknologi, agar guru-guru mampu memberdayakan teknologi, bukan sebaliknya diperdaya oleh teknologi.

Album Ke 4 Kangen Band

kangenSaat itu nga ada yang tau tentang kangen band-, gue jalan-jalan ke Mall truss… liat album Kangen band itupun versi indie saat itu masih awal tahun 2005 kira-kira pebruari,, mungkin kebanyakan orang belum kenal tv aja belum tanyangin… pas itu saya dengar lagunya eh… romatis banget seperti saya he he he just kidding,,, next… karna itu koleksi pribadi lagunya saya simpan nga saya sebarin kemana-mana…, lagu yang paling menyentuh adalah USAI SUDAH,,, tak lama kemudian kira 1 tahun yang lalu tv udah pada ramai beritakan tentang Kangen Band,, eh… saya bilang dalam hati… duh… album itu yang diputar udah lama aku punya… he he ketinggalan jaman…, semua lagu kangen band saya kumpulin…. mulai album pertama, album kedua, album religi, album penghinaan, album pembelaan, sampai album ketiga yang terbarunya…

Album Ke 4 Kangen Band

1. Pujaan hati

2. Hitam

3. Juminten

4. Nilailah Aku

5. Terbang Bersamaku

6. Pujaan Hati

7. Malam Minggu

8. Mei

9. Maafkan

10.Satura

11. Sambut Aku dengan cintamu

12. Kau Tipu Aku

Sengkang Dilalap Si Jago Merah

halaman-depan

peristiwa kira-kira terjadi jam 13.00 wita, diduga arus pendek listrik, yang terjadi di kelurahan toddaopu, berawal di rumah h.jamaluddin kata seorang saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut, sumber globalnet

5 Ciri Caleg Tak Layak di Contreng!!!

1. Mengikat atau memaku posternya di pepohonan. Tak layak dipilih karena inilah calon caleg yang tidak pro lingkungan. Pada masa kepemimpinannya nanti illegal logging akan semakin berkembang. Kok bisa ??? ya..iya… pohon-pohon yang ada di depan mata berani dirusak, apalagi pohon-pohon dalam hutan yang nun jauh di sana pasti akan habis dibabat oleh mereka.

2. Mengikat atau menempel fotonya pada tiang-tiang listrik. Ini adalah caleg yang punya mental seperti tukang reparasi mesin dan tukang kredit. Kok bisa ??? Kalau diperhatikan kebanyakan tiang-tiang listrik yang berdiri di pinggir jalan dipenuhi tawaran-tawaran memperbaiki dan membeli bekas-bekas, misalnya..”Di cari Playstation bekas”, “Cari Monitor Mati merek apapun”, atau tawaran memperoleh uang Cash secara cepat seperti “Mau Uang Tunai, 5 Menit Proses Beres” dan sebagainya. Jadi nanti kalau caleg ini terpilih, hobbynya adalah membeli barang-barang bekas dari luar negeri tapi dalam laporan pertanggungjawabannya ditulis sebagai barang yang “gres”. Juga caleg yang suka pada hal-hal yang instan yang akan menjerumuskan masyarakat.

3. 3. Memasang foto “mbahnya” di samping fotonya. Ini adalah caleg yang tidak yakin pada kemampuan dirinya sampai   mereka harus membawa nama atau foto pemimpin partainya, nama atau fotonya ortu dan “mbahnya di belakang nama dan foto mereka. Untuk apa memilih pemimpin yang seperti itu. Yakin pada diri sendiri aja tidak bisa, apalagi meyakinkan orang lain.

4. 4. Memasang poster dan atau balihonya pada rambu-rambu lalu lintas. Ini adalah caleg yang apabila terpilih nanti tidak akan membawa kebaikan tapi justru banyak mencelakakan rakyatnya. Lihat saja, berapa kali terjadi kecelakaan karena para pengendara tidak bisa melihat rambu-rambu lalu lintas karena tertutup poster para caleg.

5. Memasang poster dan balihonya pada fasilitas umum yang lain, seperti misalnya rumah ibadah, sekolah-sekolah, stasiun, dan sebagainya.Pasti masih banyak sekali ciri-ciri caleg yang tak layak dipilih. Silahkan ditambahkan sendiri di kolom comment. 5 hal di atas hanya didasarkan kepedulian pada kelestarian dan keindahan lingkungan khususnya fasilitas umum.